شركت های خدمات مشاوره ای

مقدمه

بحث واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت چند سالی است که در محافل و مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور مطرح می باشد .در قانون اساسی این موضوع در اصل 44 دیده شده است در ماده 88 قانون تنظیم بخش از شورای عالی دولت به این موضوع پرداخته است و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و وزرا ی محترم بر این امر موئد جدیت دولت در تحقق این اصول می باشد در همین راستا معاونت ترویج و نظام بهره برداری با اعلام سیاست اشاعه ترویج غیر دولتی با رویکرد واگذاری امور به بخش خصوصی وارد عمل شده و براساس دستورالعمل استقرار شبكه كه ازسوی مقام عالی وزارتخانه به استانها ابلاغ گردید به این امر پرداخته است .بر اساس دستورالعمل مذکور مدیریت ترویج با بهره گیری از تجارب و دانش بخشهای تخصصی سازمان و کارشناسان خود اقدام به تدوین برنامه خصوصی سازی نموده است که پروژه الگوی خصوصی سازی از پروژه های ترویجی در سال 86 شروع گردید که واگذاری استقرار دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی بر اساس دستورالعمل های خاص درسال 1387 از این مورد می باشد که در ادامه همین جزوه به جزئیات آن پرداخته می شود.

تعاریف

1- ترویج غیر دولتی : فرایند سرمایه گذاری و ارائه خدمات ترویجی آموزشی توسط افراد حقیقی یا حقوقی غیر دولتی نامیده می شود .
2- خصوصی سازی ترویج : مجموعه سیاست ها، راهبردها ،فعالیت ها، از جمله واگذاری و تفویض مسئولیت ها به افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی می باشد .
3- دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی : ساختاری که زیر مجموعه یک شرکت حقوقی بوده و مجموعه ای از دانش آموختگان کشاورزی با تخصص مختلف برای انجام فعالیت های بخش کشاورزی در مراکز دهستان ها استقرار می یابند.

اهداف کلی
 • تحقق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
 • فراهم كردن زمینه های لازم برای استقرار شبكه خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی كشاورزی دربخش كشاورزی
 • کاهش تصدی گری دولت و واگذاری خدمات به بخش غیردولتی
 • به منظور فراهم آوردن زمینه حضور فارغ التحصیلان بخش کشاورزی
 • افزایش توان فنی و کارشناسی در مزارع و واحدهای تولیدی
 • ایجاد تحول در ترویج یافته های علمی و ارائه خدمات متناسب با نیاز کشاورزان
اهداف اختصاصی
 • افزایش پوشش خدمات ترویج مشاوره ای کشاورزی برای تولیدکنندگان و بهره برداران کشور
 • فراهم کردن زمینه اشتغال و بکارگیری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در مزارع و واحدهای تولیدی و توسعه خدمات فنی مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی
 • ارتقاء دانش و مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی
 • تسریع در انتقال یافته ها به بخش کشاورزی
 • ارتقاء راندمان تولید در واحد سطح به صورت کمی و کیفی
 • کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی کشاورزان
 • اعمال مدیریت صحیح و برنامه ریزی و نظارت دقیق دولت بر فعالیتهای ترویج غیر دولتی
 • افزایش توان پاسخگوئی دولت به بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی
 • جلب مشارکت در برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرای برنامه های ترویج غیر دولتی
 • کاهش هزینه های دولتی و ارتقاء بهره وری
 • تجاری سازی تولید از طریق اصلاح مدیریت مزارع
اهمیت و ضرورت

پیگیری اجرائی شدن اصل 44 قانون اساسی و مواد 18 ، 102 ،136، 140 ، 145،156 ، قانون برنامه چهارم و تحقق اهداف این قوانین از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.

1- راهبردهای برنامه ریزی ،اجرا ،ارزشیابی برنامه ها
2- تاکید بر الگو سازی فعالیت ها
3- ارائه اطلاعات نوین
4- آموزش و ارائه روشهای جدید تولیددربخش
5- هدایت و گسترش برنامه های ترویجی به محدوده ترویج غیر دولتی
6- مشارکت سازمان یافته عناصر شبکه ترویجی
7- توانمند سازی تشكلهای كشاورزی درسطح استان
8- تلاش در جهت واگذاری پلکانی فعالیتهای تصدی گری
9- سرعت انتقال پیش آگاهی و اعلام مسائل و مشکلات بین بخش دولتی و غیردولتی بهره برداران

عملیات اجرائی پروژه

1- اقدامات توجیهی مجری دولتی استان جهت مجریان و كارگزاران دولتی و غیر دولتی در معاونت ها ،مدیریت های تابعه استان و شهرستان
2- شناسائی وساماندهی فارغ التحصیلان كشاورزی درغالب شركتهای واجدشرایط شبكه استقرار
3- صدورمجوز به شركتهای ساماندهی شده توسط مدیریت ترویج باهمكاری سازمان نظام مهندسی كشاورزی
4- تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیتهای واگذارشده توسط گروه راهبردی وكمیته استانی برنامه ریزی استقرار شبكه
5- تنظیم نوع قرارداد و ارسال آن به شهرستان ها
6- استقراردفتركار شركتها درمراكز دهستانها (پهنه های پیش بینی شده)
7- عقد قراردادها بین شركتهای خدمات مشاوره ای و مدیریتهای جهاد كشاورزی شهرستانها
8- معاونت ها و مدیریت های بخش اجرایی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مطابق با فرم قرارداد پیوست اقدام به عقد قرارداد باشرکت آماده کار و معرفی شده ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج وسازمان نظام مهندسی در این زمینه می نمایند .
9- مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان نسبت به واگذاری مكان و امكانات مورد نیاز جهت استقرار شركتها به نحو مقتضی اقدام مینماید
10- شرکت خدمات مشاوره ای نسبت به خرید خدمات و مدیریت دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی در دهستان ها مطابق با دستورالعمل اقدام می نمایند.
11- استقرار دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی با سازماندهی نیروی کار و كارشناسی مطابق با قرارداد در دهستان ها اقدام نماید.
12- اداره ترویج شهرستان بعنوان ناظر اصلی از استقرار دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی درسطح شهرستان اقدام مینماید
13- مدیریت هماهنگی ترویج كشاورزی استان نیزبا همکاری سازمان نظام مهندسی، بعنوان ناظرین معین استانی نظارت خود رادرسطح استان برعملكرد شركتها انجام می دهند.

شاخص های استقرار

شاخص های استقرار دفاتر مشاوره ،فنی مهندسی كشاورزی در دهستان :

1- میزان اراضی زراعی و باغی ( دیم و آبی )
2- تعداد واحد دامی ،واحدهای شیلاتی و عرصه های منابع طبیعی
3- مزیت نسبی منطقه
4- میزان برخورداری منطقه از پوشش خدمات كشاورزی
5- تعداد روستاهای تحت پوشش
6- وضعیت نیروی انسانی شركتها
7- بعد مسافت از شهرستان

كاركردها و وظایف

كاركردها و وظایف شركتهای خدمات مشاوره

1- خدمات مشاوره ای- آموزشی وترویجی بخش كشاورزی
2- خدمات فنی مهندسی كشاورزی
3- خدمات گیاهپزشكی
4- خدمات مكانیزاسیون كشاورزی
5- خدمات تامین وتوزیع نهاده های كشاورزی
6- خدمات بازرگانی(بازاریابی وبازاررسانی)
7- خدمات مالی وبیمه ای
8- ایجادمراكز فروش
9- سایرخدمات كشاورزی

توسعه و تقویت شركتها

توسعه و تقویت شركتهای عضو شبكه

1- اعطای تسهیلات به شركتها ازمحل تبصره های قانونی بودجه سالیانه مربوط به دستگاه ها و وزارتخانه ها
2- اعطای تسهیلات به شركتها ازمحل انعقادقراردادهای بین بانكها و سایر دستگاه های اجرائی
3- اعطای كمكهای فنی و اعتباری ازمحل وجوه اداره شده وزارت جهاد كشاورزی و منابع بانكهای عامل به منظور تجهیز شركتها به امكانات و تجهیزات لازم.